Location and Facilities

Mira Place 1

禮賓部電話 2730 5300
地址 尖沙咀彌敦道132號

 

Mira Place 2

禮賓部電話 2315 5868
地址 尖沙咀彌敦道118至130號
商場開放時間 10:00 – 23:00

 

交通

港鐵

港鐵荃灣線尖沙咀站B1出口

 

巴士

路線 起點 終點
1 竹園邨 尖沙咀碼頭
1A 中秀茂坪 尖沙咀碼頭
2 蘇屋 尖沙咀碼頭
6 荔枝角巴士總站 尖沙咀碼頭
7 樂富 尖沙咀碼頭
13X 寶達巴士總站 尖沙咀東
208 廣播道巴士總站 尖沙咀東
230X 荃威花園 黃埔花園
234X 灣景花園 尖沙咀東(麼地道)
237A 葵盛 尖沙咀東(梳士巴利道)
242X 長亨 尖沙咀(中間道)
271 富亨總站 尖沙咀(廣東道)
281A 廣源 九龍鐵路站
296D 尚德 九龍鐵路站